ค้นหาข้อมูล ใบรับรองการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผู้ที่กำหนดรหัสผ่านแล้วบันทึกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดำเนินการ

- สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ทำการกำหนดรหัสผ่าน

กำหนดรหัสผ่าน

- สำหรับผู้ใช้งานที่ลืมรหัสผ่าน คลิกที่ปุ่มลืมรหัสผ่านเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่

ลืมรหัสผ่าน

คู่มืออธิบายการใช้งาน