ระบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(EC-NPRU Submission)


โดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
© 2022 The Ethic Review Committee for Research Involving Human Subjects Nakhon Pathom Rajabhat University.