034-109300 ต่อ 3552
img
img

งานประชุมและพิธีการขอความร่วมมือ

สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม

img

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

img

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

img

NPRU News ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยฯ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2566 เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2566 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2565 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยฯ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2566 เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2566 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2565 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 1/2565 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งพิเศษที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


สายตรงอธิการบดี

img

ปฏิทินกิจกรรม