034-109300 ต่อ 3552
img
img

งานประชุมและพิธีการขอความร่วมมือ

สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม

img

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

img

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

img

NPRU News ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาระงานในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics พ.ศ. 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1/2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาระงานในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1/2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 2/2564 เรื่องไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 1/2564 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563


สายตรงอธิการบดี

img

ปฏิทินกิจกรรม