034-109300 ต่อ 3552
img
img

งานประชุมและพิธีการขอความร่วมมือ

สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม

img

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

img

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

img

NPRU News ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยโครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา ภาค กศ.พป. (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 1/2564 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา ภาค กศ.พป. (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 1/2564 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563


สายตรงอธิการบดี

img

ปฏิทินกิจกรรม