034-109300 ต่อ 3552
img
img
img
img

กิจกรรม

img

แบบประเมินความพีงพอใจของผู้ใช้บริการของงานประชุมและพิธีการ ประจำปี 2566

img

คู่มือการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting หน้า 1/7

img

คู่มือการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting หน้า 2/7

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยฯ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจ้างผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 2/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยฯ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 2/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 1/2567 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 1/2567 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566


สายตรงอธิการบดี

img

ปฏิทินกิจกรรม