034-109300 ต่อ 3552
img
img

งานประชุมและพิธีการขอความร่วมมือ

สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
img

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม

img

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

img

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

img

NPRU News ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาหรือเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างประจำปีลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวทางดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษ พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใช้พื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563


สายตรงอธิการบดี

img

ปฏิทินกิจกรรม