034-109300 ต่อ 3552
img
img
img
img

งานประชุมและพิธีการขอความร่วมมือ

สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม

img

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

img

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

img

NPRU News ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลาย ตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 3/2565 เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 2/2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 1/2565 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 3/2565 เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 2/2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 1/2565 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ 3/2565 เรื่องรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ 2/2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ 1/2565 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ 1/2565 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งพิเศษที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564


สายตรงอธิการบดี

img

ปฏิทินกิจกรรม