Nakhon Pathom Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    โครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** ค่าลงทะเบียน 4000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

สำหรับ : ครูรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายธนา     น้ำค้าง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 07/10/2019
2 นางพิณฑ์     ไกรแก้ว วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 30/10/2019
3 นางสาวจุฑาทิพ     ชาวกงจักร์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 30/10/2019
4 นางสาวปภาอร     โชติวรรณชูสกุล ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 04/01/2020
5 นางกอบกุล     เหมันต์หรรษา โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 06/01/2020
6 นางสาวสิรินภา     เอกเผ่าพันธ์ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 17/01/2020
7 นางมัณฑนา     แยมสูงเนิน โรงเรียนทวีธาภิเศก 27/01/2020
8 นางสาวจุฑารัตน์     พิลึก โรงเรียนวังหินวิทยาคม 24/02/2020
9 นางอังคณารัตน์     หวังดี โรงเรีบนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 24/02/2020<< กลับไปหน้าแรก