โครงการและหลักสูตรที่เปิดอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 7

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 106 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 7 วันจันทร์ที่ 8 - วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนใ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี และคณะ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-212-2312 E-mail ake_edu@hotmail.com

หมดเขตรับสมัคร : 05/04/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 6

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 64 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 6 วันศุกร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนใ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี และคณะ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-212-2312 E-mail ake_edu@hotmail.com

หมดเขตรับสมัคร : 02/04/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 5

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 56 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 5 วันพุธที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนใ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี และคณะ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-212-2312 E-mail ake_edu@hotmail.com

หมดเขตรับสมัคร : 01/04/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 4

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 70 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนใ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี และคณะ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-212-2312 E-mail ake_edu@hotmail.com

หมดเขตรับสมัคร : 29/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 3

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 44 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 29 - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนใ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี และคณะ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-212-2312 E-mail ake_edu@hotmail.com

หมดเขตรับสมัคร : 26/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 2

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 55 

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนใ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี และคณะ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-212-2312 E-mail ake_edu@hotmail.com

หมดเขตรับสมัคร : 25/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 1

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 65 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนใ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี และคณะ สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-212-2312 E-mail ake_edu@hotmail.com

หมดเขตรับสมัคร : 22/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : ศาสตร์พระราชากับการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 106 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 – วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าสายชั้น จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 29/04/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : ศาสตร์พระราชากับการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 38 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 – วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าสายชั้น จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 26/04/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 8

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 84 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 8 วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 08/05/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 7

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 83 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 06/05/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 6

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 49 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 01/05/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 5

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 95 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 5 วันจันทร์ที่ 1 – วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 29/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 4

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 72 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 30 – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 27/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 3

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 97 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 20/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 2

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 95 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 – วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 22/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ THAILAND 4.0 (CLASSROOM MANAGEMENT) รุ่นที่ 1

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 40 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 – วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 75 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 15/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ PBL (รุ่นที่ 7)

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 119 

วันและเวลาจัดอบรม : วันรุ่นที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 06/05/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ACTIVE LEARNING เพื่อบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ PBL (รุ่นที่ 6)

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 41 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 01/05/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ACTIVE LEARNING เพื่อบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ PBL (รุ่นที่ 5)

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 53 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 5 วันจันทร์ที่ 1 – วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 29/05/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ PBL (รุ่นที่ 4)

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 59 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 30 – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 27/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ACTIVE LEARNING เพื่อบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ PBL (รุ่นที่ 3)

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 87 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 20/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ACTIVE LEARNING เพื่อบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ PBL (รุ่นที่ 2)

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 86 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 – วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 22/03/2019

   

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ACTIVE LEARNING เพื่อบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ PBL (รุ่นที่ 1)

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** 47 

วันและเวลาจัดอบรม : รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 – วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประส จำนวน 60 ท่าน
สอบถามข้อมูลติดต่อ : ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-9048241 E-mail aod932@yahoo..com

หมดเขตรับสมัคร : 15/03/2019

   


@2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร 034-109300